Hannes är nöjd med hjälpen
Hannes 25
Postad: 25 jun 14:10

24 timmars klocka i VHDL - testbänken.

Jag håller på med två inlämningsuppgifter i VHDL vilket är ett språk jag precis börjat med, dessutom är språk inget som faller sig naturligt för mig. Jag får fel i testbänken i ModelSIM och jag använder Quartus priums lite 18 free. Vi skall göra en timer/klocka som tickar på från 00:00:00 till 23:59:59 för att sedan slå om till 00:00:00 och börja om. All tid skall visas på de sex stycken 7-segments displayer..

Detta fungerar på FPGA kortet utan problem med de funktioner som krävs. pause, stopp/start och nollställning.

Men testbänken får jag inte till. Dessa kompileringsfel får jag upp i ModelSIM.
Ta gärna koden och testkör hos er om så är så det inte är ett problem hos mig.

 

-------------------------------------------------------------
-- Definering utav libraries. ---TESTBÄNKEN---
-------------------------------------------------------------
library IEEE;           -- IEEE: Standard biblioteksgruppen
use   IEEE.std_logic_1164.all; -- Bibilioteken för logiska funktioner.
use   IEEE.numeric_std.all;   -- Biblioteket för numeriska operationer så som count.

-------------------------------------------------------------
-- 2. Här beskrivs min entity med in- och utgångar
--  OBS! Tom entitet för testbänk! Vi har inte in- och utgångar
-------------------------------------------------------------
entity   digital_clock_tb is
end entity digital_clock_tb;

-------------------------------------------------------------
-- Architecture för klockan
-------------------------------------------------------------
architecture testbench of digital_clock_tb is

	-- a) Definition av komponenten. Koden är identisk med enditeten för
	--  HW-beskrivningen, förutom att nyckelordet entity är bytt mot component
	
  component digital_clock is
   port
     (
			clk, reset_n, key_n    : in std_logic;
			
			seconds1, seconds2    : out std_logic_vector(6 downto 0);
			minutes1, minutes2    : out std_logic_vector(6 downto 0);
			hours1, hours2      : out std_logic_vector(6 downto 0)
     );
  end component digital_clock;

-----------------------------------------------------------------------------------
--
--
-----------------------------------------------------------------------------------
	
  
	signal	 clk, reset_n, key_n : std_logic;
	signal   clk_tick       : std_logic := '0';
	
	signal   sec1,sec2      : std_logic_vector(6 downto 0) ;		
	signal   min1,min2      : std_logic_vector(6 downto 0) ;	
	signal   hour1,hour2     : std_logic_vector(6 downto 0) ;

	
begin
	
-- instantiera Unit Under Test
	UUT : digital_clock
	
	-- Portmappning är till för att koppla samman alla "trådar"
	-- Testat att "byta håll" utan resultat.
	-- "pilen" visar inte riktningen utan bara kopplingen.
	port map
	  (
		  clk => clk,
		  reset_n => reset_n,
		  key_n  => key_n,
		  seconds1 => seconds1,
		  seconds2 =>	seconds2,
		  minutes1 =>	minutes1,
		  minutes2 =>	minutes2,	
		  hours1  => hours1,
		  hours2  => hours2
		);
		
	 
	
	clock_process: process is
    begin
		 
		 for i in 0 to 100 loop
			clk <='0'; 
			wait for 20 ns;
			clk <='1'; 
			wait for 20 ns;
			end loop;
 
    end process;
		 
	paus_process: process is 
		begin
	-- Simulerar en pauseknapp för klockan så man kan starta och återuppta uppräkningen.
		key_n <='0'; 
		wait for 1000 ns;	
		end process;
		
		
	-- Simulering utav att trycka ner resetknappen.	
	reset_n_process: process is 
		begin
		
		reset_n <='1'; 
		wait for 20 ns;	
		reset_n <='0'; 
		wait for 20 ns;
		reset_n <='1'; 
		wait for 4960 ns;
		
   assert false report "Test: OK" severity failure;	-- Med denna funktion stannar simuleringen.
		
		end process;
		end architecture;
			

 

Här är själva koden till till klockan som fungerar på FPGA.

--------------------------------------------------------------------------
-- Prijekt 2 i Digitalteknik - VHDL.
-- Skapa en klocka med vilken skall räkna upp till 24tim(23:59:59) för
-- att sedan starta om från noll.
--------------------------------------------------------------------------


library IEEE;           -- Standard biblioteksgruppen
use   IEEE.std_logic_1164.all; -- Bibilioteken för 
use   IEEE.numeric_std.all;   -- Biblioteket för numeriska operationer så som count.
--------------------------------------------------------------------------
-- Entity är där I/O defineras för vad som är in resp utgångar.
-- std_logic_vector är till för att skapa vektorer så man kan få flera
-- in/utgångar på ett "kommando"
--
--------------------------------------------------------------------------
entity digital_clock is

port (
		clk, reset_n, key_n : in std_logic;

		
   seconds1 		   : out std_logic_vector(6 downto 0);
		seconds2       : out std_logic_vector(6 downto 0);
   minutes1       : out std_logic_vector(6 downto 0);
		minutes2       : out std_logic_vector(6 downto 0);
   hours1        : out std_logic_vector(6 downto 0);
		hours2        : out std_logic_vector(6 downto 0)
   );
end digital_clock;

--------------------------------------------------------------------------
-- Architecture - är där allt spännande sker.
-- signal används när något skall hantera både som ut och ingång t.ex 
-- constant är ett sätt att tilldela ett värde till en "variabel"
-- variabler finns i VHDL med.

-- constant time_scale är till för justera tiden på klockan så att 24tim
-- räknas upp på ca 30sek genom att count sätts till 16500 uppräkningar
-- innan clock_tick skickar signalen till klockräknare att stega 1sek.
-- 86400s / 30s = 2853 // 50MHZ / 2853 = 19357 uppräk/sek.
-- I det verkliga programmet så används 16500 uppräk/sek vilket ger en 
-- dygnstid på ca 30s för då används 3kHz alltså 3000sekunder per sek.
--------------------------------------------------------------------------

architecture Behavior of digital_clock is

signal clk_tick    : std_logic := '0'; -- clock_tick är för varje puls i uppräkningen.

signal count     : integer := 1;
signal sec1, sec2   : integer ;
signal min1, min2   : integer ;	
signal hour1,hour2  : integer ;

constant delorean   : integer := 16500; -- Motsvara ca 3kHz // 24tim på knappt 30sek.

begin
--------------------------------------------------------------------------
-- Clock_devider är till för att dela upp 50MHz signalen vilken generas
-- från kortets "externa" klocka. Dess korta periodtid måste förlängas
-- annars ser vi bara åttor på displayerna. Vid 50MHz kommer klockans
-- dygn passeras ca 580 gånger per sekund, därför sker en uppräkning 
-- till 16500 innan nästa steg räknas vilket sänker clockans takt till
-- 24tim på ca 30sek.
--------------------------------------------------------------------------

Clock_divider : process (clk, reset_n)
		begin
		if (reset_n = '0') then -- Var en 0 tidigare
			count <= 1;
				elsif rising_edge(clk) then -- 'event betyder prim event. om clk är 1
				count <= count + 1; 
					if (count = delorean) then
					if (key_n = '0') then
					clk_tick <= '1';
						else
						clk_tick <= '0';
				end if;
				
			count <= 1;
			else
			clk_tick <= '0';


			end if;
		end if;
	end process Clock_divider;
		
		
clock: process (clk_tick, reset_n)
begin 
 if (reset_n = '0') then
		sec1 <= 0; sec2 <= 0; min1 <= 0; min2 <= 0; hour1 <= 0; hour2 <= 0;
		elsif rising_edge (clk_tick) then 
		sec1 <= sec1 + 1;
 
 if (sec1 = 9) then 
		sec1 <= 0;
		sec2 <= sec2 + 1;
	end if;

	if (sec2 = 5 and sec1 = 9) then
		sec2 <= 0;
		min1 <= min1 + 1;
	end if;
	
	if (min1 = 9 and sec2 = 5 and sec1 = 9) then
		min1 <= 0;
		min2 <= min2 +1;
	end if;
	
	if (min2 = 5 and min1 = 9 and sec2 = 5 and sec1= 9) then
		min2 <= 0;
		hour1 <= hour1 + 1;
	end if;
	
	if (hour1 = 9 and min2 = 5 and min1 = 9 and sec2 = 5 and sec1= 9) then
		hour1 <= 0;
		hour2 <= hour2 + 1;
	end if;
	
	if (hour2 = 2 and hour1 = 3 and min2 = 5 and min1 = 9 and sec2 = 5 and sec1= 9) then
		sec1 <= 0; sec2 <= 0; min1 <= 0; min2 <= 0; hour1 <= 0; hour2 <= 0;
	end if;
		end if;

end process;


Output_logic : process (clk) 

begin
--------------------------------------------------------------------------
-- 
--
--------------------------------------------------------------------------
-- Sekunder 1
	if 	  (sec1 = 0) then seconds1 <= "1000000";
		elsif (sec1 = 1) then seconds1 <= "1111001";
		elsif (sec1 = 2) then seconds1 <= "0100100";
		elsif (sec1 = 3) then seconds1 <= "0110000";
		elsif (sec1 = 4) then seconds1 <= "0011001";
		elsif (sec1 = 5) then seconds1 <= "0010010";
		elsif (sec1 = 6) then seconds1 <= "0000010";
		elsif (sec1 = 7) then seconds1 <= "1111000";
		elsif (sec1 = 8) then seconds1 <= "0000000";
		elsif (sec1 = 9) then seconds1 <= "0010000";
	end if;
-- Sekunder 2
	if 	  (sec2 = 0) then seconds2 <= "1000000";
		elsif (sec2 = 1) then seconds2 <= "1111001";
		elsif (sec2 = 2) then seconds2 <= "0100100";
		elsif (sec2 = 3) then seconds2 <= "0110000";
		elsif (sec2 = 4) then seconds2 <= "0011001";
		elsif (sec2 = 5) then seconds2 <= "0010010";
	end if;

-- Minuter 1	
	if 	  (min1 = 0) then minutes1 <= "1000000";
		elsif (min1 = 1) then minutes1 <= "1111001";
		elsif (min1 = 2) then minutes1 <= "0100100";
		elsif (min1 = 3) then minutes1 <= "0110000";
		elsif (min1 = 4) then minutes1 <= "0011001";
		elsif (min1 = 5) then minutes1 <= "0010010";
		elsif (min1 = 6) then minutes1 <= "0000010";
		elsif (min1 = 7) then minutes1 <= "1111000";
		elsif (min1 = 8) then minutes1 <= "0000000";
		elsif (min1 = 9) then minutes1 <= "0010000";
	end if;
-- Minuter 2	
	if 	  (min2 = 0) then minutes2 <= "1000000";
		elsif (min2 = 1) then minutes2 <= "1111001";
		elsif (min2 = 2) then minutes2 <= "0100100";
		elsif (min2 = 3) then minutes2 <= "0110000";
		elsif (min2 = 4) then minutes2 <= "0011001";
		elsif (min2 = 5) then minutes2 <= "0010010";
	end if;
-- Timmar 1
	if 	  (hour1 = 0) then hours1 <= "1000000";
		elsif (hour1 = 1) then hours1 <= "1111001";
		elsif (hour1 = 2) then hours1 <= "0100100";
		elsif (hour1 = 3) then hours1 <= "0110000";
		elsif (hour1 = 4) then hours1 <= "0011001";
		elsif (hour1 = 5) then hours1 <= "0010010";
		elsif (hour1 = 6) then hours1 <= "0000010";
		elsif (hour1 = 7) then hours1 <= "1111000";
		elsif (hour1 = 8) then hours1 <= "0000000";
		elsif (hour1 = 9) then hours1 <= "0010000";
	end if;
-- Timmar 2
	if 	  (hour2 = 0) then hours2 <= "1000000";
		elsif (hour2 = 1) then hours2 <= "1111001";
		elsif (hour2 = 2) then hours2 <= "0100100";
	end if;

	end process Output_logic;
end architecture;


Laguna Online 20243
Postad: 25 jun 20:30

Du har en uppsättning namn sec1, min1 osv. Ska det kanske vara de namnen?

Hannes 25
Postad: 26 jun 08:24 Redigerad: 26 jun 08:26

Hejsan.

Jag har prövat att lägga till, tagit bort osv.
seconds1 => sec1 // sec1 => sec1 ingen skillnad.

"pilens" riktning har ingen betydelse om jag inte missuppfattat det,
men har även prövat att ändra riktning utan resultat.

Tillägg: jag får Unknown identifier eller Unknown formal ident....

Svara Avbryt
Close