0 svar
28 visningar
Tanya 19
Postad: 23 maj 11:10

Är det bra teori för labbtaport? Vad behöver jag fixa eller förbättra?

Naturligt urval och evolutionens mekanismer

  Naturligt urval innebär att de individer som är bäst anpassade till de rådande miljöförhållandena överlever och fortplantar sig framgångsrikt vidare, medan mindre anpassade individer missgynnas.

  Darwin's teori (Darwinism) bygger på hans forskning. Den handlar om att organismer reproducerar sig i stort antal och det ger upphov till överproduktion. Detta leder till en kamp för tillvaron, som i kombination med variationen ger upphov till naturligt urval. Kombinationen av naturligt urval och ärftlighet ger i sin tur upphov till evolution. 

  En mer modern teori är neodarwinismen. Neodarwinism är en förbättrad och utvecklad version av Darwins teori som ger bevis för Darwins forskning med hjälp av DNA på genetisk nivå. Enligt neodarwinismen är det endast ärftliga genetiska varianter och mutationer som är drivkraften bakom artbildning.

  Förutsättningarna för naturligt urval är genetisk variation i en population, där individer av samma art har skillnader i fenotyp och dessa egenskaper är ärftliga. Nya varianter av egenskaper uppstår på grund av mutationer - slumpmässiga förändringar i DNA, som kan ge upphov till nya egenskaper. Men genetisk mångfald påverkas av spontanitet som inte bara är i form av mutationer - genetisk drift. Genetisk drift sker utan direkt urval, när genvarianter i en population förändras plötsligt på grund av slumpmässigheten. Då minskar frekvensen av ogynnsamma egenskaper i en ny miljö . Exempel på genetisk drift är plötsligt miljöförändring som orsakar utdöende av vissa individer i en population. Därför är genetisk variation viktigt.

  Det finns tre kända typer av selektion: riktad, stabiliserande och splittrande selektion. Stabiliserande selektion - en form av naturligt urval där åtgärden riktas mot individer med extrema avvikelser från medelmåttet. Det sker på grund av en relativt oförändrad miljö som ger ett slags genomsnittliga egenskaper som håller sig över tid och gynnas. Riktad selektion är en form av naturligt urval där individer med extrema varianter av egenskaper lämnar avkommor och individer med de genomsnittliga egenskaperna missgynnas. Om miljöer förändras plötsligt, kommer åtgärden riktas mot de individer som är anpassade till de gamla miljöförhållandena och då kommer individer med extrema egenskaper ha fördel. Splittrande urval är en form av naturligt urval där två eller flera varianter av egenskaper hos en art är gynnsamma och håller sig över tid.

 Genom anpassning till miljön uppstår också samevolution och könsurval. Samevolution är en utvecklingsprocess där två eller fler arter driver varandras evolution. Ett bra exempel skulle vara en näringskedja, som beskriver näringsberoende mellan arter, som ett resultat av det sker samevolution. Könsurval sker genom egenskaper som påverkar parningen. Det betyder att de individer som har gynnsamma egenskaper vid parning får större avkommor än de andra, följaktligen kommer dessa egenskaper vidare till nästa generation och blir vanliga med tiden.

Krabbans miljövillkor och anpassning 

  Krabbor lever oftast i havsvatten, men det finns även sötvattenskrabbor och landlevande krabbor, som kan utveckla ganska stor hastighet i förhållande till sin kroppsvikt. De är allätare och äter både vegetabilisk och animalisk föda. Krabbor livnär sig på olika typer av alger, maskar, blötdjur och andra kräftdjur på havsbottnen, som delvis är täckta av sand. Krabborna använder sina klor för att gripa tag i matpartiklar och stoppa dem i munnen. Krabbans klor är utvecklade så att en av dem har ett kraftigt grepp och krossar bytet, medan den andra skär av det. Trots sitt starka grepp måste de dock hålla sig fast vid en reling eller kroppsdel för att kunna gripa tag i sitt byte.

Sniglarnas miljövillkor och anpassning 

  Sniglar har stor variation när det gäller arter, dess livsmiljöer, beteende och sätt att överleva. De lever både i djupet av havet, oceaner samt vid vissa kustområden. Många har anpassat sig till livet på land och har dessutom ett slätt skal som skyddar dem mot torka och hård miljö. De flesta snäckor kan inte överleva utan ett skal och gömmer sig i det när de hotas av ett rovdjur. Sniglar är hermafroditer, vilket innebär att de också kan självpollinera, det vill säga få avkomman av sig själv. Men det är mindre troligt att hela avkomman överlever på dett

a sätt.

Svara Avbryt
Close