0 svar
82 visningar
Pierina74 6
Postad: 28 apr 2020 Redigerad: 28 apr 2020

Bokföring

2.
I sammandrag äger följande affärshändelser rum i Aktiebolaget Try Harder under år 2018 i tkr.

 

1.           Kreditinköp av varor 300 exklusive moms 75.
2.           Kontant varuförsäljning 400 exklusive moms 100.

3.           Betalning via plusgiro till leverantörer för på kredit köpta varor med 100.

4.           Amortering på lån 10. Betalningen sker via plusgiro.

5.           Kreditförsäljning av varor 500 exklusive moms 125.

6.           Betalning från kunder via plusgiro med 290.

7.           Kontant inköp av varor 20 exklusive moms 5.

8.           Betalning av ränta via plusgiro med 15.

9.           Diverse kontanta kontorskostnader 12 exklusive moms 3.

10.        Nollställ konton för in- och utgående moms genom att avsluta dem mot Redovisningskonto för moms.

11.        Betalning under året av momsskulder enligt skattedeklarationer med 65, via plusgiro.

12.        Vid året slut finns varor kvar i lager för 65.

13.        Avskrivning av inventarier ska göras med 20.
 

a) Bokför ovanstående affärshändelser på T-kontona på nästa sida. Ange kontonummer som motkonto.

 

b) Avläs företagets resultatkonton och upprätta resultaträkning.

 

c) Avläs företagets balanskonton och upprätta balansräkning.

 

 

      

               


             Hur ställer jag upp här ?-(hade problem att göra konona här inne då det inte finns att stryka under streck .)

                 1220 Inventarier                                    1400 Lager          
              Debet      /    Kredit                                  Debet    /  Kredit                                                     

   IB         100                                                          IB    65
 
 

              1510 Kundfordringar                    1910 Kassa
              Debet   / Kredit                             Debet / Kredit
            IB  135                                        IB 120 
                                          

           1920 Plusgiro                                 2081 Aktiekapital
       Debet / Kredit                                     Debet / Kredit
IB    390                                                                     IB    100

2099 Årets resultat                                  2350 Banklån
 Debet / Kredit                                            Debet /Kredit
                                                                                      IB   320

2440 Leverentörsskulder                       2610 Utgående moms
Debet / Kredit                                             Debet / Kredit 
              IB 335

2640 Ingående moms                             2650 Redovisningskonto för moms
Debet / Kredit                                              Debet / Kredit
                                                                                       IB  55

3010 Försäljning                                       4010 Varuinköp
Debet / Kredit                                             Debet / Kredit 

 

6110 Kontosrmaterial                               7830 Avskrivningar 
Debet / Kredit                                               Debet / Kredit 

 

8410 Räntekostnader                              8999 Årets resultat
Debet / Kredit                                             Debet / Kredit 

 

 

 

                   
                         

RESULTATRÄKNING

 

Nettoomsättning
 
 
Varuförsäljning
 
 
- Rörelsens kostnader
 
 
Varor
 
 
Kontorsmaterial
 
 
Avskrivningar
 
 
Rörelseresultat
 
 
Resultat från finansiella investeringar
 
 
Räntekostnader
 
 
Rörelseresultat efter finansiella poster
 

BALANSRÄKNING

 
Anläggningstillgångar
 
 
 
Eget kapital
 
 

Omsättningstillgångar
 
 
 
Långfristiga skulder
 

 
Kortfristiga skulder
 
 
Summa tillgångar
 
 
Summa eget kapital och skulder
 
 

Svara Avbryt
Close