8 svar
170 visningar
sHADOW 15
Postad: 29 nov 2020

Design pattern

designpatterns
hej jag har en uppgift att implementera minst 3 design patterns i c# jag har använt repository hittils och jag behöver ha hjälp att implementra singelton i en kod men jag behöver ha hjälp med att hitta platsen i koden för att göra det.
[code]
public class HomeController : Controller
{
public ActionResult Index()
{
return View();
}

public ActionResult Parametrar()
{
var logger = new Logger();
logger.LogAction(Logger.Actions.ParametrarPage, "");

var model = new Parametrar();
model.CurrentRiksbankenStibor = InterestService.GetRiksbankensBaseRate();
return View(model);
}

[HttpGet]
public ActionResult ListCustomers()//...............................................
{
var model = new List<Customer>();
var logger = new Logger();
logger.LogAction(Logger.Actions.ListCustomersPage, "");

ICustomerRepository repository = GetRepository();
model = repository.GetCustomers();

return View(model);
}
private ICustomerRepository GetRepository()
{
return new FileCutomerRepository();
}

[HttpGet]
public ActionResult Customer(string PersonNummer)
{
var logger = new Logger();
logger.LogAction(Logger.Actions.ViewCustomerPage, PersonNummer);

var customer = FindCustomer(PersonNummer);
return View(customer);
}

[HttpGet]
public ActionResult Ringinstruktioner()
{
var logger = new Logger();
logger.LogAction(Logger.Actions.CallReceived, " some more useless info...");
var model = new CallInstructions();
return View(model);
}

void SaveToFile(Customer c)
{
string databas = Server.MapPath("~/customers.txt");
var allLines = System.IO.File.ReadAllLines(databas).ToList();
foreach (var line in allLines)
{
string[] parts = line.Split(';');
if (parts.Length < 1) continue;
if (parts[0] == c.PersonNummer)
return;
}
allLines.Add(c.PersonNummer);
System.IO.File.WriteAllLines(databas,allLines);
}

void SaveLoanToFile(Customer c, Loan l)
{
string databas = Server.MapPath("~/loans.txt");
var allLines = System.IO.File.ReadAllLines(databas).ToList();
foreach (var line in allLines)
{
string[] parts = line.Split(';');
if (parts.Length < 1) continue;
if (parts[0] == c.PersonNummer && parts[1] == l.LoanNo)
return;
}
allLines.Add($"{c.PersonNummer};{l.LoanNo};{l.Belopp};{l.FromWhen.ToString("yyyy-MM-dd")};{l.InterestRate}");
System.IO.File.WriteAllLines(databas, allLines);
}

[HttpPost]
public ActionResult NewLoan(CallInstructions model)
{
var logger = new Logger();

var c = FindCustomer(model.Personnummer);
if (c == null)
{
c = new Customer { PersonNummer = model.Personnummer };
SaveToFile(c);
logger.LogAction(Logger.Actions.CreatingCustomer, model.Personnummer);
SendEmailToBoss("New customer!",model.Personnummer);
}

var loan = new Loan
{
LoanNo = DateTime.Now.Ticks.ToString(),
Belopp = model.HowMuchDoYouNeed,
FromWhen = DateTime.Now,
InterestRate = model.RateWeCanOffer
};

c.Loans.Add(loan);
SaveLoanToFile(c, loan);
SendEmailToBoss("New loan!", model.Personnummer + " " + loan.LoanNo);
ReportNewLoanToFinansInspektionen(model.Personnummer, loan);

logger.LogAction(Logger.Actions.CreatingLoan, $"{model.Personnummer} {loan.LoanNo} {loan.Belopp}");

return View(loan);
}

void SendEmailToBoss(string subject, string message)
{
var mailer = new Mailer();
mailer.SendMail("harry@hederligeharry.se", subject, message);
}

void ReportNewLoanToFinansInspektionen(string personNummer, Loan loan)
{
var report = new FinansInspektionsRapportering.Report(FinansInspektionsRapportering.Report.ReportType.Loan,
personNummer, loan.LoanNo, 0, loan.Belopp, 0);
report.Send();
}

[HttpPost]
public ActionResult Ringinstruktioner(CallInstructions model)
{
var c = FindCustomer(model.Personnummer);
model.Result = true;
if (c == null)
model.Customer = c;

int age = GetAge(model.Personnummer);
decimal baseRate = InterestService.GetRiksbankensBaseRate();

if (c == null)
{
if (age < 18)
model.RateWeCanOffer = 30.22m + baseRate;
else if (age < 35)
model.RateWeCanOffer = 32.18m + baseRate;
else if (age < 65)
model.RateWeCanOffer = 22.30m + baseRate;
else
model.RateWeCanOffer = 45.30m + baseRate;
}
else
{
if (age < 18)
model.RateWeCanOffer = 29.32m + baseRate;
else if (age < 35)
model.RateWeCanOffer = 31.38m + baseRate;
else if (age < 65)
model.RateWeCanOffer = 21.20m + baseRate;
else
model.RateWeCanOffer = 41.12m + baseRate;

if(c.HasEverBeenLatePaying)
{
model.RateWeCanOffer += 10.0m;
}

}

return View(model);
}

int GetAge(string personnummer)
{
if (personnummer.Length == 10) //8101011234
return DateTime.Now.Year - 1900 - Convert.ToInt32(personnummer.Substring(0,2));

if (personnummer.Length == 12 && !personnummer.Contains("-")) //198101011234
return DateTime.Now.Year - Convert.ToInt32(personnummer.Substring(0, 4));

if (personnummer.Length == 11) //810101-1234
return DateTime.Now.Year - 1900 - Convert.ToInt32(personnummer.Substring(0, 2));

if (personnummer.Length == 13 ) //19810101-1234
return DateTime.Now.Year - Convert.ToInt32(personnummer.Substring(0, 4));

//Fake if not correct
return 50;
}

public void SetInvoicesForCustomer(Customer customer)
{
string databas = Server.MapPath("~/invoices.txt");
foreach (var line in System.IO.File.ReadAllLines(databas))
{
string[] parts = line.Split(';');
if (parts.Length < 2) continue;
var loan = customer.Loans.FirstOrDefault(r => r.LoanNo == parts[0]);
if (loan == null) continue;
var invoice = new Invoice
{
InvoiceNo = Convert.ToInt32(parts[1]),
Belopp = Convert.ToInt32(parts[2]),
InvoiceDate = DateTime.ParseExact(parts[3], "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture),
DueDate = DateTime.ParseExact(parts[3], "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture),
};
loan.Invoices.Add(invoice);
}

}

public void SetPaymentsForCustomer(Customer customer)
{
string databas = Server.MapPath("~/payments.txt");
foreach (var line in System.IO.File.ReadAllLines(databas))
{
string[] parts = line.Split(';');
if (parts.Length < 2) continue;
var invoice = customer.Loans.SelectMany(r => r.Invoices).FirstOrDefault(i => i.InvoiceNo == Convert.ToInt32(parts[0]));
if (invoice == null) continue;
var payment = new Payment
{
Belopp = Convert.ToInt32(parts[1]),
PaymentDate = DateTime.ParseExact(parts[2], "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture),
BankPaymentReference = parts[3],
};
invoice.Payments.Add(payment);
}

}

public Customer FindCustomer(string personnummer)
{
Customer customer = null;
string databas = Server.MapPath("~/customers.txt");
foreach(var line in System.IO.File.ReadAllLines(databas))
{
string[] parts = line.Split(';');
if (parts.Length < 1) continue;
if (parts[0] == personnummer)
if(customer == null)
customer = new Customer { PersonNummer = personnummer };
}
if (customer == null) return null;
SetLoansForCustomer(customer);
SetInvoicesForCustomer(customer);
SetPaymentsForCustomer(customer);
return customer;
}

private void SetLoansForCustomer(Customer customer)
{
throw new NotImplementedException();
}

public ActionResult GenerateFakeData(int antal)
{
var rnd = new Random();
for(int i =0;i<antal;i++)
{
var persnr = rnd.Next(1934, 1999).ToString() +
rnd.Next(1, 12).ToString("00") +
rnd.Next(1, 28).ToString("00") +
rnd.Next(1000, 9999);

var c = FindCustomer(persnr);
if (c != null) continue;
c = new Customer { PersonNummer = persnr };
SaveToFile(c);

for(int l=0; l <= rnd.Next(1,7);l++ )
{
var loan = new Loan
{
LoanNo = DateTime.Now.AddDays(-rnd.Next(10,2000)).Ticks.ToString(),
Belopp = rnd.Next(3,200) * 100,
FromWhen = DateTime.Now.AddDays(-rnd.Next(10, 2000)),
InterestRate = Convert.ToDecimal(rnd.NextDouble() * (45 - 20) + 20)
};
SaveLoanToFile(c, loan);

}

}
return Content("Done");
}

}
}

[code]

Aerius 510
Postad: 30 nov 2020

Föreslår att du implementerar MVC pattern, jättevanligt i GUI applikationer. Decorator pattern är också jättebra och jättelätt. Mina två cents.

sHADOW 15
Postad: 30 nov 2020

hej @Aerius tack för svar jag kunde implementera factory på en annan del av koden med den har jag tränat på. och jag kan teorin bakom Decorator och vi ska få lära oss mvc snart så om du har tid  jag kan gärna ta några tips som sätter mig på rätt väg. tack igen

Model-View-Controller handlar om att separera datastruktur (model), sättet som data visas (view) och sättes som data ändras (controller). Kort information finns bl a på WikiPedia och Microsoft visar även kodexempel. Det finns flera böcker i ämnet, bl a "Design Patterns in C#" av Vaskaran Sarcar som förklarar flera design patterns, även MVC, med exempel och kod i C#.

sHADOW 15
Postad: 1 dec 2020

Hej alla duktiga människor som har svarat mig o gett bra tips jag tror att jag kommit på det nu :

1- skapat en privat Constructor .

2- en funktion som returnerar en variabel

[code]

public class Logger
{
private string Name { get; set; }
private static Logger theInstance = null;
private Logger()
{

}
public static Logger GetInstance()
{if (theInstance == null)
theInstance = new Logger();
return theInstance;
}

[code]

och det körs utan kompeleringsfel.

sHADOW 15
Postad: 1 dec 2020

nu behöver jag verklingen hjälp med att implementera builder(fluent) i nästa kod och den kan jag verklingen ingenting om

[code]

public class Report
{
public enum ReportType
{
Loan,
LatePayment,
AverageRta
}


public ReportType Type { get; set; }
public decimal LoanBelopp { get; }
public string PersonNummer { get; set; }
public string LoanNumber { get; set; }
public decimal AvgRta { get; set; }
public decimal LatePaymentBelopp { get; set; }

public Report(ReportType reportType, string personNummer, string loanNumber, decimal avgRta, decimal loanBelopp, decimal latePaymentBelopp)
{
Type = reportType;
LoanBelopp = loanBelopp;
if (Type == ReportType.LatePayment || Type == ReportType.Loan)
{
PersonNummer = personNummer;
LoanNumber = loanNumber;
}
if(Type == ReportType.LatePayment)
{
LatePaymentBelopp = latePaymentBelopp;
}
if (Type == ReportType.Loan)
{
LoanBelopp = loanBelopp;
}
if (Type == ReportType.AverageRta)
AvgRta = avgRta;
}
public void Send()
{
string transaction = "";
if(Type == ReportType.AverageRta)
{
transaction = $"AR;{AvgRta}";
}
if (Type == ReportType.LatePayment)
{
transaction = $"AR;{PersonNummer};{LoanNumber};{LatePaymentBelopp}";
}
if (Type == ReportType.Loan)
{
transaction = $"AR;{PersonNummer};{LoanNumber};{LoanBelopp}";
}
//Send transaction
//Dummy --- nothing happens here...
}
}

[code]

Läs förslagsvis först en bok eller någon webbsida om fluent builder.

Kodningstips: Använd if - else if - else istället för if - if - if. Det gör koden lättare att läsa (och effektivare).

if (Type == ReportType.LatePayment)
{
  PersonNummer = personNummer;
  LoanNumber = loanNumber;
  LatePaymentBelopp = latePaymentBelopp;
}
else if (Type == ReportType.Loan)
{
  PersonNummer = personNummer;
  LoanNumber = loanNumber;
  LoanBelopp = loanBelopp;
}
else if (Type == ReportType.AverageRta)
{
  AvgRta = avgRta;
}
else
{
  Debug.Assert(true, "Type is out of range!");
}
sHADOW 15
Postad: 9 dec 2020

Tack för bra svar jag håller faktiskt på att läsa om design pattern men jag vill koda så mycket det går samtidigt o förhoppningsvis fråga mindre på sajten

Du bör först förstå vad designmönstret är till för och om det passar för det du vill göra. Sedan kan du börja koda. Om du börjar koda innan du vet vad du vill göra så blir vägen till målet längre och kantat med fler frågor.

Svara Avbryt
Close