1 svar
688 visningar
ettpyre 9
Postad: 6 jan 00:17 Redigerad: 6 jan 01:51

Etik inom Islam

Hej, jag håller på med en uppgift inom Religion 1a1.

Jag ska förklara vilket etiksbegrepp som bäst stämmer in på islam, och argumentera för varför jag tycker det, samt ge exempel på när etiken  märks i vardagen. Jag måste då nämna ämnen som sharia och jämställdhet.

 

Såhär har jag resonerat såhär långt.

"Jag tycker att Islam främst är pliktetiskt. I och med att en muslim tror på Gud och de lagar Gud har satt upp har de en plikt gentemot Gud. För att kunna leva rätt efter sin religion måste de ta det i beakning innan de begår en handling"

Detta svar ska utvecklas.. men har jag förstått pliktetik rätt här? Är det vad ni tycker jag ska spinna vidare på?

 

Jag tänkte också ta upp att den traditionella tolkningen av Sunna innebär att det blir problematiskt att arbeta för jämställdet eftersom mannen omnämns som överordnad kvinnan. (Jag måste väl hitta en källa på detta påstående? det har jag inte gjort ännu, kanske har jag helt fel?).

Samtidigt vill jag försöka hitta någon feministisk röst inom islam, en förening eller liknande som tolkar sunni/koranen annorlunda.


Tycker ni det här låter okej? Jag har enormt svårt för den här uppgiften, så feedback vore mycket uppskattat. 

Mitt mål är att få ett C, då måste jag "utförligt beskriva vad som utmärker den etiska modellen som dominerar inom Islam, samt kan genomföra en analys."

israham 12
Postad: 24 jan 01:02 Redigerad: 24 jan 01:06

Kvinnor och män är båda lika värda inom Islam! Men de är INTE Samma, så jämställdehet är något orättvist enligt Islam. 

Låt oss nu överväga islams syn på jämställdhet.  Jämställdehet ser ut så här inom islam och jag kommer förklara med exempel: 

1: kvinnor som har överlägsna rättigheter/ skyldigheter/ möjligheter över män

2: kvinnor och män som har lika rättigheter / skyldigheter / möjligheter, där jämställdhet uppnås i en viss utsträckning i dessa fall

3: män som har överlägsna rättigheter / skyldigheter / möjligheter över kvinnor.

För det första har mammor  har mer prioritet än fadern:

En man kom till profeten (saws) och frågade:
” Åh Allahs sändebud, vem förtjänar mest av alla mitt goda kamratskap? Profeten svarade: din mor. Mannen frågade igen: Och vem sedan? Profeten svarade igen: din mor. Mannen frågade igen: Och vem sedan? Profeten svarade igen: din mor. Mannen frågade igen: Och vem sedan? Då svarade profeten: din far ”.
(Berättad av Al-Bukhari och Muslim)

Därför ser vi att kvinnor har mer rättigheter än män i sådna fall, vilket var en belöning för deras större ansträngning och smärta under graviditet, arbete och barnomsorg. Därför kan vi säga att det är rättvist och inte jämlikhet i detta fall

Inom islam ska män ha ansvaret för hushållet. Men de åtnjuter inte denna position utan goda skäl. Män är också skyldiga att uppfylla familjens behov. En man är tänkt att tillgodose behoven till sin syster, mor, dotter och naturligtvis sin fru. Det är hans plikt. MEN det betyder inte att de har rätten att kontrollera henne. Hon är fri att jobba och vad någonsin hom tjänar på ett lagligt sätt är hennes och hon inte behöver arbeta om hon inte vill därför hon inte är skyldig att försörja någon. Detta är för att framför allt att en kvinna ska inte känna sig tvungen att stanna med sin make bara för att hon inte har ett ekonomisk stöd.

För det andra fallet - jämställdhet mellan man och kvinna - nämns ett exempel i denna vers (Koranen 4:35):

"Om ni är rädda för oenighet mellan en man och hans hustru, utse då en skiljeman ur hans familj och en skiljeman ur hennes familj; om båda [innerst inne] vill försonas, skall Gud återställa det goda förhållandet mellan dem. Gud har kunskap om allt, är underrättad om allt." (http://heliga-koranen.se/koranen/surat/4/an-nisa/sida/3
 

Sammanfattningsvis förklarar versen hur man hanterar stora problem inom äktenskap som kan leda till skilsmässa, och om det gifta paret inte kan lösa problemet själva, bör en skiljeman tas från familjen på varje sida, som kan vara man eller kvinna, för att förska att hjälpa till. Eftersom båda könen har lika möjligheter att delta i att lösa problemet är det jämställdhet och rättvisan  som uppnås samtidigt här.

För det tredje fallet -   kvinnor och män lika rättigheter när det kommer till vittnesmål men när det handlar om finansiell transaktioner och skulder. Enligt Koranen  vers (2: 282):

"TROENDE! När ni sinsemellan träffar avtal om lån med fastställd förfallotid, teckna då ned avtalet i skrift. Låt en skrivare noggrant skriva ned [vad som avtalats] mellan er. Ingen skrivare får undandra sig att skriva, såsom Gud har lärt honom. Låt honom alltså skriva och låt låntagaren diktera och, om han fruktar Gud, sin Herre, inte dra ifrån något [från sitt åtagande]. Om låntagaren är svag till förståndet eller sjuklig eller [annars] inte i stånd att diktera, låt då den som tillvaratar hans intressen diktera och undvika partiskhet. Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen - om någon av dem begår ett misstag kan då den andra påpeka det för henne. De som kallas till vittnen får inte undandra sig [sin plikt]. Tveka inte att skriva ned allt, både det mindre viktiga och det viktiga, och ange förfallotiden. Det är vad Gud [i Sin vishet] finner riktigast och skäligast, mest ändamålsenligt som bevis och bäst ägnat att bespara er all tvekan och osäkerhet [i framtiden]. Men om det är fråga om direkt överlåtelse från den ene till den andre av färdiga varor utan mellanhand, gör ni inte fel om ni underlåter att upprätta skriftligt avtal. När ni köper och säljer, låt det ske i vittnens närvaro, men varken skrivare eller vittnen får [utsättas för påtryckning eller] tillfogas skada - gör ni detta, begår ni en svår synd. Frukta Gud, som är er lärare. Gud har kunskap om allt."
 

Det finns lite olika förklaring till det verset. Exempelvis att män var och till en viss grad är fortfarande mer kunniga inom detta område. Därför anses deras vittnesmål mer värd än kvinnors. 

Du kanläsa på här om fler exmpel om jämställdhet mellan män och kvinnor inom islam: 

https://islam.se/kvinnosyn/jamstalldhet

Här har du några för och mot argumment gällande jämställdhet, men det finns mycket mer. Ska försöka komma på någont om sharia och etik. Men om du har frågor gäller det att ställa de.

Lycka till.

Svara Avbryt
Close