2 svar
547 visningar
mattegeni1 3223
Postad: 29 sep 2022 15:35

frandfrågor

jag undrar om jag tänkt rätt ang sant/falskt? tacksam om ni hjälper till ifall jag skrivit fel på någon

Cyanväte kan bildas om det sker en ofullständig förbränning av exempelvis polyuretan. SANT

Flampunkt är det tidsintervall då en vätska har avgett så mycket brännbara gaser att det kan antändas. SANT

Vid en glödbrand är både bränslet och oxidatorn i gasfas FALSKT

Den fiktiva startpunkten är beroende av brandens effekt, diameter samt omgivande materials värmeupptagningsförmåga. Falsk?

HRR och brandeffekt är samma sak. Sant

Termisk tändpunkt är den temperatur vid vilken ett brännbart material självantänder.SANT

Övertändning kan definieras som att allt i rummet brinner.SANT

När det finns exakt rätt mängd bränsle och luft kallas det stökiometri. Då bildas bara koldioxid och vatten. Detta förekommer nästan aldrig i praktiken. Sant?

Brandens nollplan är den nivå där trycket i och utanför brandrummet är lika.sant?

Massflödet i en brandplym ökar med avståndet från flamman. Sant? 

Pyrolys är den temperatur då ett fast material avger brännbara gaser.SANT

Flampunkt är den temperatur då en vätska avger så mycket brännbara gaser att de självantänder i luft.SANT

En brand i ett rum med ett högt och smalt fönster kommer att brinna med högre effekt än samma rum med ett lågt och brett fönster med samma yta.SANT

En brandfarlig vätska i klass 1 har en lägre flampunkt än en brandfarlig vätska i klass 3.SANT

Tvåzonsmodellen är giltig fram till övertändningen.sant

ΔHc är förbränningsvärmen för ett material uttryckt i MJ/kg. SANT

Övre brännbarhetsgränsen är den punkt ett brännbart material självantänder.sant

Massavbrinningshastigheten påverkas inte av pölbrandens yta. FALSKT

 


När någonting brinner med låga är alltid både oxidatorn och bränslet i gasfas. Falsk

En brand i ett välisolerat rum kommer att ha ett långsammare brandförlopp än samma brand i ett sämre isolerat rum.sant

En blandning av brännbar gas och luft som har högre koncentration brännbar gas i luft än den övre brännbarhetsgränsen är överkarburerad. Sant

Om man rangordnar ytskikten i ett rum efter hur de är placerade, kan man grovt säga att ju lägre de sitter, desto större inverkan har de på brandförloppet.falsk?

Ytflamspridning kan ses som en serie antändningar längs ett materials yta.sant?

Densiteten påverkar ett materials värmeupptagningsförmåga.SANT

Vid en vanlig övertändning kommer man in i brännbarhetsområdet från det överkarburerade hållet. SANT

Den konvektiva effektandelen är 70 % av den totala brandeffekten.SANT 

Definitionen på termisk tändpunkt är att vid denna temperatur kan ett material antändas om det finns en yttre tändkälla. SANT

Massflödet i en brandplym ökar av den ejektorluft som dras in i plymen. SANT

Några få procent av alla bränder leder till övertändning.SANT

Den konvektiva effektandelen är 30 % av den totala brandeffekten.FALSKT

Ett hårt träslag kommer att brinna långsammare än ett mjukt träslag. FALSKT

Effektutvecklingen fram till maximal effekt kan beskrivas med en αt²-kurva, där α är tillväxthastigheten och t är tiden. Många bränslen brinner med en effektutveckling som liknar denna kurva.sant

Brandgaserna i plymen stiger bara så länge det finns en densitetsskillnad mot omgivningen.sant

Brinnpunkt är den temperatur då en vätska avger så mycket brännbara gaser att de kan antändas i luft.sant

Acetylen har ett bredare brännbarhetsområde än gasol. Falskt 

Vid den undre brännbarhetsgränsen avger en brännbar vätska så mycket brännbara ångor att de kan antändas i luft. Sant

En förblandad flamma har högre förbränningshastighet än en diffusionsflamma.sant

Effektutvecklingen hos en underventilerad brand bestäms snarare av flammans höjd än av tillgången på syre.falsk

mattegeni1 3223
Postad: 1 okt 2022 16:43
mattegeni1 skrev:

jag undrar om jag tänkt rätt ang sant/falskt? tacksam om ni hjälper till ifall jag skrivit fel på någon

Cyanväte kan bildas om det sker en ofullständig förbränning av exempelvis polyuretan. SANT

Flampunkt är det tidsintervall då en vätska har avgett så mycket brännbara gaser att det kan antändas. SANT

Vid en glödbrand är både bränslet och oxidatorn i gasfas FALSKT

Den fiktiva startpunkten är beroende av brandens effekt, diameter samt omgivande materials värmeupptagningsförmåga. Falsk?

HRR och brandeffekt är samma sak. Sant

Termisk tändpunkt är den temperatur vid vilken ett brännbart material självantänder.SANT

Övertändning kan definieras som att allt i rummet brinner.SANT

När det finns exakt rätt mängd bränsle och luft kallas det stökiometri. Då bildas bara koldioxid och vatten. Detta förekommer nästan aldrig i praktiken. Sant?

Brandens nollplan är den nivå där trycket i och utanför brandrummet är lika.sant?

Massflödet i en brandplym ökar med avståndet från flamman. Sant? 

Pyrolys är den temperatur då ett fast material avger brännbara gaser.SANT

Flampunkt är den temperatur då en vätska avger så mycket brännbara gaser att de självantänder i luft.SANT

En brand i ett rum med ett högt och smalt fönster kommer att brinna med högre effekt än samma rum med ett lågt och brett fönster med samma yta.SANT

En brandfarlig vätska i klass 1 har en lägre flampunkt än en brandfarlig vätska i klass 3.SANT

Tvåzonsmodellen är giltig fram till övertändningen.sant

ΔHc är förbränningsvärmen för ett material uttryckt i MJ/kg. SANT

Övre brännbarhetsgränsen är den punkt ett brännbart material självantänder.sant

Massavbrinningshastigheten påverkas inte av pölbrandens yta. FALSKT

 


När någonting brinner med låga är alltid både oxidatorn och bränslet i gasfas. Falsk

En brand i ett välisolerat rum kommer att ha ett långsammare brandförlopp än samma brand i ett sämre isolerat rum.sant

En blandning av brännbar gas och luft som har högre koncentration brännbar gas i luft än den övre brännbarhetsgränsen är överkarburerad. Sant

Om man rangordnar ytskikten i ett rum efter hur de är placerade, kan man grovt säga att ju lägre de sitter, desto större inverkan har de på brandförloppet.falsk?

Ytflamspridning kan ses som en serie antändningar längs ett materials yta.sant?

Densiteten påverkar ett materials värmeupptagningsförmåga.SANT

Vid en vanlig övertändning kommer man in i brännbarhetsområdet från det överkarburerade hållet. SANT

Den konvektiva effektandelen är 70 % av den totala brandeffekten.SANT 

Definitionen på termisk tändpunkt är att vid denna temperatur kan ett material antändas om det finns en yttre tändkälla. SANT

Massflödet i en brandplym ökar av den ejektorluft som dras in i plymen. SANT

Några få procent av alla bränder leder till övertändning.SANT

Den konvektiva effektandelen är 30 % av den totala brandeffekten.FALSKT

Ett hårt träslag kommer att brinna långsammare än ett mjukt träslag. FALSKT

Effektutvecklingen fram till maximal effekt kan beskrivas med en αt²-kurva, där α är tillväxthastigheten och t är tiden. Många bränslen brinner med en effektutveckling som liknar denna kurva.sant

Brandgaserna i plymen stiger bara så länge det finns en densitetsskillnad mot omgivningen.sant

Brinnpunkt är den temperatur då en vätska avger så mycket brännbara gaser att de kan antändas i luft.sant

Acetylen har ett bredare brännbarhetsområde än gasol. Falskt 

Vid den undre brännbarhetsgränsen avger en brännbar vätska så mycket brännbara ångor att de kan antändas i luft. Sant

En förblandad flamma har högre förbränningshastighet än en diffusionsflamma.sant

Effektutvecklingen hos en underventilerad brand bestäms snarare av flammans höjd än av tillgången på syre.falsk

någon som kan hjälpa?

AnnaJakob 1
Postad: 27 okt 14:28

Hej, jag undrar om du har hittat de rätta svaren på de här påståenden? Jag behöver också hjälp med dem akut!

Svara Avbryt
Close