3 svar
56 visningar
Maddefoppa är nöjd med hjälpen
Maddefoppa 1115
Postad: 30 maj 15:05

Mutationerd olika effekt

Hej jag har lite frågor gällande effekt av mutationer och läsramar.

som jag förstått dett

In-frame mutation innebär att antalet nukleotider som läggs till eller tas bort är en jämn multipel av tre och förändrar därmed inte läsramen. Eftersom ett kodon består av tre nukleotider inte läsramen för kodande gener och aminosyrasekvenser för proteinet förändras inte så dramatiskt. Resultatet blir att endast ett fåtal aminosyror läggs till eller tas bort från proteinet, alternativt ändras. In-frame mutationer kan fortfarande påverka proteinets funktion beroende på vilken bas som läggs till eller tas bort, men de övriga övriga i en mindre störning jämfört med

In frame-mutationer kan t ex vara en silence mutation, missense mutation.

1)Silence mutation: involverar en DNA-substitutioner som resulterar i en förändring av enbart mRNA-kodon (som kodar för en aminosyra) till ett annat kodon som kodar för samma aminosyra.

Trots att det skett en förändring i ett kodon sker ingen förändring i aminosyran som sedan ska genomgå translation, eftersom den genetiska kodens redundans.

Således förändras inte polypeptides aminosyrasekvens trots att nukleotidsekvensen har förändrats. 

Dessa kan förekomma i vissa baser inom ett kodon, såsom den tredje basen, därmed  den specifika aminosyran ändras inte.

Denna mutation är in-frame eftersom läsramen förblivit intakt och förändras inte och dessutom ändras inte polypeptiden.

2)Missense mutation: innebär DNA-substitutioner som ändrar ett mRNA-kodon till ett annat kodon som kodar för en annan aminosyra, så att en aminosyra ersätter en annan i den kodade polypeptiden.

Resultatet är att den bildade polypeptiden skiljer sig åt med enbart en aminosyra från normala.

Ex. Sicklecellanemi

Det är en missense mutation i β-globingenen, som förändrar polypeptid sekvensen där den sjätte aminosyran ändras från en glutaminsyra till valin. 

Resultatet blir en ändrad hemoglobin, proteinets struktur och funktion. Konsekvensen är att det  förändrar strukturen hos de röda blodkropparna som antar en skära under förhållanden med låg syrehalt. Således kan en enstaka aminosyra substitution få en allvarlig effekt på fenotyp och orsakar till och med en allvarlig sjukdom.

Denna mutation är in-frame eftersom läsramen förblivit intakt och däremot förändras

polypeptiden.

Missense mutationer kan antingen ge ett defekt protein, men i andra fall har de ingen effekt på proteinets funktion.

Vissa fall minskar enbart den funktionella effektiviteten hos ett protein och inaktiveras inte helt. Visa homozygota individer för en missense-mutation i ett protein kan därmed få nödvändigt proteinprodukt för att överleva om tillräckligt med av proteinets funktion bibehålls.

Då påverkas bara en aminosyror i den resulterande proteinkedjan och därmed kan ändå en relativt funktionell proteinprodukt bildas fast med ändrad struktur. Den förändrade proteinproduktionen kan vanligtvis fungera men med lite sämre funktion är normalt och således fås en residual funktion.

Frameshift-mutation genom en deletion/duplikation av nukleotider, en som inte är en jämn multipel av tre. Konsekvensen blir att kodoner nedströms från platsen läsram ändras eftersom kodonet avläses på triplett vis innebär detta vanligtvis allvarliga konsekvenser på proteinprodukter.  Det blir en förskjuter läsramen. Översättningen av mRNA:t resulterar sedan i en helt annan aminosyrasekvens nedströms om mutationen.

Frameshift-mutationer ingår oftast i en icke-fungerande eller felaktig proteinprodukt och blir således allvarligare och  ger allvarligare fenotyp hos en sjukdom.

 

Fråga 1: in fram mutationer vilka mutationer involverar man? Ingår även nonsens mutationer?

 

fråga 2: i fram mutationer vilka typer involverar man då?

mag1 9167
Postad: 30 maj 22:31

Jag provar att svara på dina direkta frågor, så får vi se om det besvarar det du undrar över (och lämnar resten av din text för närvarande).

För både 1 och 2, kan alla möjliga sorters mutationer ske. Men vid mutationer som sker inom läsramen påverkas ju inte läsramen - det sker ingen läsramsförskjutning (frame shift). Så insertioner eller deletioner som påverkar läsramen kan inte ske. Sker mutationen i tripletter (+/-) kommer läsramen bibehållas, även om sekvensen är muterad.

Maddefoppa 1115
Postad: 31 maj 04:30

Okej så fram shift kan ex var en enstaka onsertion av en bas Exempelvis på DNA-nivå om en insertion av en enstaka Tymin (T) sker mellan nukleotid 6 (C ) och nukleotid 7 (G) kommer det att ändra läsramen?.Ändras då

hela aminosyrasekvensen efter denna insertion?

 

medans om de istället är in fram

Ex på DNA-nivå om GTA ändras till CAA.

På mRNa nivå innebär det att 

sense kodon GAU ändras till GUU.

GAU kodar för asparagin medan GUU kodar för valin.då ändras bara en aminosyra i den slutliga polypeptiden.?

 

eller har jag förstått rätt?

mag1 9167
Postad: 31 maj 08:40
Maddefoppa skrev:

Okej så fram shift kan ex var en enstaka onsertion av en bas Exempelvis på DNA-nivå om en insertion av en enstaka Tymin (T) sker mellan nukleotid 6 (C ) och nukleotid 7 (G) kommer det att ändra läsramen?.Ändras då

hela aminosyrasekvensen efter denna insertion?

Ja förändringen i läsramen påverkar allt efter/nedströms om ändringen.

 

 

 

 

medans om de istället är in fram

Ex på DNA-nivå om GTA ändras till CAA.

På mRNa nivå innebär det att 

sense kodon GAU ändras till GUU.

GAU kodar för asparagin medan GUU kodar för valin.då ändras bara en aminosyra i den slutliga polypeptiden.?

Ja det du beskriver är en punktmutation (som påverkar en "punkt" i genen, och endast den punkten). Resten av genen är ju inte muterad, utan dess sekvens är precis som innan.

Svara Avbryt
Close