Svenforever 1
Postad: 16 feb 17:04

Samhäll 1B fråga 2B. Vad är orsaken till demokratiskt underskott inom EU?

Samhällskunskap 1B Uppdrag 2 fråga 2B

b) När man talar om EU hamnar man ibland i diskussionen om att EU har ett demokratiunderskott. Vilka är orsakerna till detta demokratiska underskott? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss.

Jättetacksam för tips och synpunkter på mitt svar, känns inte som min text är jättesammanhängande i vissa stycken samt jag vet inte om det är för mycket fakta och alldeles för lite reflektion och analys? Jag siktar på ett högre betyg men är osäker på om det jag skrivit uppfyller dom kraven? Tack på förhand för all hjälp!

 

SAMHÄLL UPPDRAG 2, FRÅGA 2

B)

”Demokratiskt underskott” är ett begrepp som används för situationer där institutioner och deras beslut kan vara bristfällande i fråga om demokrati och ansvarsskyldighet . Demokratiunderskott inom EU hänvisar till bristen på direktdemokrati och transparens på EU-nivå om man jämför med demokrati på nationell nivå. Vanliga medborgare upplever att EU:s institutioner har brister när det gäller tillgänglighet och man upplever oförmåga att påverka EU:s institutioners beslut. 1

Några exempel på demokratiunderskott inom EU är:

-        Bristen på direktdemokrati. Eftersom medborgarna inte väljer Europeiska kommissionen direkt leder detta till en känsla av avstånd mellan medborgarna och EU:s institutioner. Den enda av EU:s kommissioner som är direkt valt av EU:s medborgare är Europaparlamentet, som har begränsat med makt om man jämför med de andra institutionerna.

-        Svårigheter för medborgare att påverka. Det är oftast en komplex process när det fattas EU beslut som man vara svår att förstå och svår att påverka för vanliga medborgare. Detta kan leda till att medborgarna får en känsla av avstånd och att de inte har något inflytande.

-        Överstatlighet, det blir ett problem att EU kan fatta beslut utan att alla medlemsstater står bakom det, men samtidigt är dom skyldiga att följa det. I EU-rättens princip om överstatlighet har EU-lagstiftningen företräde framför nationell lagstiftning om det finns en sådan konflikt. Alltså om det finns en nationell lag i ett land som strider mot EU-lagstiftningen måste domstolen i det landet ogiltigförklara den nationella lagen i fråga och tillämpa EU-lagen. 2

Sammanfattningsvis kan detta demokratiunderskott leda till bristande förtroende för EU-institutionerna bland medlemsländernas medborgare samt ökad oro för bristen på insyn.    Jag tycker det är ett tydligt demokratiskt problem att kommissionen har all förslagsrätt. Kommissionen är inte direkt vald av medborgarna genom allmänna val, ändå är det bara är dom som kan lägga fram förslag till lagstiftning. Makten hamnar så långt bort från medborgarna och jag tror att när de känner att de inte har något inflytande, eller möjlighet att påverka, så är risken att missnöjet växer och valdeltagandet i EU-val minskar vilket i sin tur riskerar att ytterkantspartier och euroskeptiska partier kan öka i opinionen.                          Det kan även leda till oroligheter i samhället om medborgarna misstror demokratin och känner att de inte har något inflytande över EU:s beslut.

Ett annat problem jag ser med det som kallas överstatligheten är att det skapas missnöje och misstro när länder får mindre möjlighet att styra över sina inre angelägenheter. Dessutom brister demokratins grundprinciper med att allas röst skall höras när det bara är en part som kan ta beslut. De beslut som tas av EU kanske är gjorda för att passa de flesta länder men i verkligheten passar de inte varje enskilt land, vilket kan leda till problem i dessa länder och drabba landets ekonomi och samhället. I vissa fall kan de lagar och regler som EU stiftar också påverka det enskilda landets kultur och traditioner när överstatligheten går för långt och EU styr för mycket i detalj.   

Håkan Boström skriver i en Göteborgs Posten en debattartikel med titeln ”EU:s fartblindhet är självdestruktiv” 3 där han är kritisk mot överstatligheten inom EU och att väldigt mycket svensk lagstiftning idag regleras på EU nivå samt att Bryssel lägger sig i på allt fler områden vilket skapar spänningar i, och mellan medlemsländerna. Vidare kan man läsa i debattartikeln:

 Men den främsta orsaken till det demokratiska underskottet ligger faktiskt utanför institutionerna. Europas befolkningar talar inte samma språk och deltar inte i samma offentliga samtal. Vi röstar på nationella partier till EU-parlamentet där de svenska representanterna enbart utgör en bråkdel. Partigrupperna i Bryssel och Strasbourg är löst sammansatta. Arbetet i parlamentet utmärks av kohandel och oheliga allianser mellan enskilda ledamöter. På många sätt påminner det om hur Sveriges riksdag fungerade innan den allmänna rösträtten och partisystemets införande för hundra år sedan. (Göteborgsposten 2021-10-16)

Jag tycker detta är intressant läsning och jag tycker att Håkan Boström har rätt i mycket av det han skriver. Det som kan vara ett bra beslut för vissa länder, kan vara väldigt negativt för andra länder och dess invånare och jag tror det kan vara negativt för EU i längden med för mycket EU-lagar och regler då det kommer skapa missnöje bland befolkningen. Jag instämmer även i det han skriver gällande att Sverige som medlemsstat idag inte har så stort inflytande i EU, eftersom befolkningsstorlek påverkar hur stort inflytande en stat har och där är Sverige ganska litet om man jämför mot stormakterna i Europa.                                                                                                                                                                                                                          För att motverka det demokratiska underskottet i EU tycker jag det är viktigt att förbättra förståelsen för EU:s beslutprocesser i medlemsstaterna och på så sätt få medborgarna mer involverade, vilket i sin tur kommer leda till mer intresse. Dessutom bör man på längre sikt stärka rollen för europaparlamentet, som faktiskt är den enda folkvalda institutionen och införa fler folkomröstningar i viktiga frågor så att medborgarna verkligen känner att EU följer demokratins grundlagar

1  EUR-Lex ”Access to european union law”, hämtad 14 februari 2024, https://eur-lex.europa.eu/SV/legal-content/glossary/democratic-deficit.

2Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson, Anna Furevik, Reflex 123, Samhällskunskap för gymnasieskolan, andra upplagan, Prepress Wikingtryck, Malmö, 2020, s 221-222

3 Håkan Boström, 2021, ”EU:s fartblindhet är självdestruktiv, Göteborgs posten, 16 oktober 2121, hämtad 15 februari 2024, https://www.gp.se/ledare/eus-fartblindhet-ar-sjalvdestruktiv.a3811d10-26a6-4292-813d-cc9f05b4aba8

Mesopotamia 751
Postad: 16 feb 18:48

Hej, 

Att du upplever att ditt svar är osammanhängande kan bero på att det delvis är plagierat från ChatGPT (jag har bara kontrollerat de tre första punkterna som du ger som exempel, och stycket som börjar med "sammanfattningsvis"). Jag säger inte detta för att vara elak utan tycker att det är bättre att du får höra det från mig än din lärare som kommer ge dig F om ditt fusk upptäcks.

Att du har med källor på de andra styckena som du skriver är mycket positivt. Däremot är ditt citat alldeles för långt för min smak. Hellre att du delar upp det genom att ge dina kommentarer mellan varje del än att ha ett stort stycke och kommentarerna nedan.

Du skriver att man ska förbättra förståelsen för EU:s beslutsprocesser. Ge exempel på hur man kan förbättra. Om du vill ha A måste du komma med egna förslag och tankar. Här ett från mig: statligt finansierat utbildningsmaterial som distribueras till skolorna i samband med EU-valet, och särskilda program på Public Service i länderna under EU-valet där tittarna kan skicka in sina frågor och funderingar och få dessa besvarade av experter.


Nu har jag gett dig feedback; vad du gör med den är däremot upp till dig.

Hoppas den kan vara till hjälp.

Lycka till.

Svara Avbryt
Close