10 svar
126 visningar
Isabelle är nöjd med hjälpen!
Isabelle 14
Postad: 21 nov 2018

Ska massmedia alltid sträva efter att vara objektiv/neutralt?

Ska massmedia alltid sträva efter att vara objektiv/neutralt?

Teraeagle 6701 – Moderator
Postad: 21 nov 2018

Vad tycker du själv?

joculator 1476 – Moderator
Postad: 21 nov 2018

Public Service borde såklart vara objektiv/neutral. Så är dock inte fallet. Jag kan inte komma på något land där det gäller.

Men frågan nu var angående all massmedia. Då kanske du får börja med att definiera 'massmedia'.
Menar du all media som distribueras till många människor? Räknas 'Min häst' som massmedia? (man kan knappast räkna med att 'Min häst' skall vara neutral när det t.ex handlar om nytt ridhus i kommunen). Borde de sträva efter det?

sprite111 682
Postad: 21 nov 2018

PS är väl objektiva?

joculator 1476 – Moderator
Postad: 21 nov 2018
sprite111 skrev:

PS är väl objektiva?

I vilket land då?

Teraeagle 6701 – Moderator
Postad: 21 nov 2018

Det finns väl fall där PS inte får vara objektiva? SVT:s egen vd har sagt följande:

”SVT har att tillämpa Radio- och tv-lagen som säger att uttalanden kan kräva ett bemötande eller avståndstagande. Lagen reglerar all etermedia i Sverige.

I går kväll gjorde SVT:s ansvariga utgivare bedömningen att ett enskilt uttalande i direktsändning, vägt mot lagen, behövde bemötas.

Jag står bakom vår utgivares bedömning. Vi har nyligen blivit fällda av Granskningsnämnden för en likartad situation i Aktuellt och vi tar Granskningsnämndens prövningar av våra publiceringar på största allvar. Självklart välkomnar vi en eventuell prövning av vårt agerande också denna gång,”

Källa

sprite111 682
Postad: 21 nov 2018 Redigerad: 21 nov 2018

Mm detta är ett rätt bra debattämne. Tänker ju att PS är objektiva men måste då säga emot när gäster går över styr åt något hål. Vad som är överstyr bestäms väl av Radio- och tv-lagen/svenska lagar. Lagen är väl där för att just behålla objektiviteten/säkra den. 

För att besvara Isabelle jag själv läser helst media som är objektiva (helst helt objektiva) och inte vridet åt något håll. För är det vridet så vet man ju inte om nyheterna är överdrivna, sanna eller manipulerade på något sätt för att få sitt håll att verka bättre. 

Edit:

Eller nja, vet faktiskt inte varför man har Radio- och tv-lagen. Men läste:

5 kap. Innehållet i tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv

Allmänna krav
1 §   En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv- sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/radio--och-tv-lag-2010696_sfs-2010-696

Det är väl därför de tog avstånd, då de enligt SVT:s tolkning av lagen inte följde statsskickets grundidéer. Frågan är om det är subjektivitet det handlar om.

Vidare i samma källa:

Åsiktsannonser
6 §   I sändningar för vilka villkor om opartiskhet gäller får det inte förekomma meddelanden som sänds på uppdrag av någon annan och som syftar till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på arbetsmarknaden.

joculator 1476 – Moderator
Postad: 22 nov 2018

Källa: Myndigheten för Press Radio och TV
Opartiskhet
Gäller: Public service-företagen (SVT, SR och UR)

Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak tre saker.

Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.
Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.
Kravet på opartiskhet hindrar inte att ett inslag kan ha en kritisk utgångspunkt eller särskild vinkel. Public service-företagen är skyldiga att kommentera olika händelser, stimulera till debatt och granska företag, myndigheter och organisationer. Med public service-företagens skyldighet att kommentera följer också ett visst utrymme för värderande omdömen.

Kritik mot en klart utpekad part
Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne. Att någon vägrar att medverka hindrar inte att programmet får sändas. I sådana fall bör den utpekades uppfattning redovisas på annat sätt, om det är möjligt.

Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse
Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Ställningstagande i en kontroversiell fråga
Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. I krönikor, kåserier och recensioner finns dock ett utrymme för kritiska och värderande omdömen, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken.

SVT, SR och UR bryter regelbundet samtliga ovanstående regler.
Exempel 1. Man har debattprogram som behandlar 2 motstående åsikter (ex A och B). Men i programmet har man bara bjudit in deltagare med olika grader av åsikt A. Det är ingen som får argumentera för åsikt B.
Exempel 2. Det är rätt ovanligt att en utpekad part får försvara sig. Ännu mer ovanligt att detta får ske i samma program.

Det kan knappast undgå någon att SVT, SR och UR tar ställning i många frågor (t.ex Palestina-Israel, migration).

Att dessa medier inte är opartiska är inte så konstigt med tanke på den snedvridning av de anställdas politiska åsikter som bevisligen finns. Inom public service sympatiserar över 80 procent med de rödgröna partierna (v+s+mp) (lite gamla siffror dock, källa Göteborgs Unveristet, Prof Kent Asp). Det är inte konstigt att man anställer folk med ungefär samma åsikter. Det gör att man jobbar bättre tillsammans. Man tycker bättre om varandra.
Detta vore i sig inte ett problem om det inte vore människor vi pratar om. Det är naivt att tro att någons åsikter inte påverkar rapporteringen. Åtminstonde lite.

Ta en fråga som du faktiskt vet något om, se om alla sidor får lika mycket utrymme i PS, om man tar fram lika tunga experter från alla sidor, om de får lika kritiska frågor vid intervjuer, om rapporteringen vinklas på något sätt.
För att göra detta experiment krävs såklart att du inte fått all din nuvarande kunskap från samma källa och det är det som gör det svårt. Vilka andra trovärdiga källor finns? Det måste nästan vara en fråga som du har personlig kunskap om och då kommer din egen partiskhet in i bilden.

Jag ber om ursäkt för mitt långa inlägg.

Isabelle 14
Postad: 22 nov 2018

Guu, Tack så mycket!!!

sprite111 682
Postad: 22 nov 2018 Redigerad: 22 nov 2018

Ska vara mer vaksam när jag tar in PS grejer. Mig veterligen är de rätt opartiska. Läser dock mest SVT Nyheter och lyssnar på P1 för det mesta. Ibland SVT Play.

Från SVT Nyheter:

Så arbetar vi på SVT Nyheter
Publicerad 27 april 2017
De övergripande ramarna för SVT:s nyhetsförmedling beslutas av riksdagen. Vi väljer oberoende vad vi publicerar, och hur materialet utformas.

I SVT:s sändningstillstånd slås det fast att ”Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda...” (paragraf 13)

Det ingår i vårt uppdrag att publicera granskningar och att ha en kritisk hållning till företeelser. På samma sätt är det vår skyldighet att analysera och värdera händelser. Läs här.

Vi ska bedriva nyhetsarbetet så att människor uppfattar oss som trovärdiga. Vi gör noggrann research och ställer krav på oss själva att hålla en balanserad ton i vår presentation. Det ska gå att lita på SVT.

Ur vårt sändningstillstånd (paragraf 8):

• Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program.

• SVT skall meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.

• Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån geografiska, sociala och andra utgångspunkter.

Den så kallade demokratiparagrafen återfinns i radio- och tv-lagen. Så här står det i femte kapitlets första paragraf:

 ”… programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. ” Läs mer här.

Den proposition som ligger till grund för texten kan förtydliga hur demokratiparagrafen ska tolkas (prop. 2005/06:112  s. 32:

”Anknyter till bland annat förhållandet mellan människor, till exempel fördömande av rasism, våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Bestämmelsen anses även innebära en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasistiska fördomar bekämpas.” Läs mer här.

Om du tycker att vår rapportering har brister och kan peka på felaktigheter har du rätt att få snabb respons från oss. Om kritiken är korrekt är det vårt ansvar att så snart som möjligt publicera en rättelse. Har SVT och den person som uppfattar att vi inte lever upp till vårt regelverk skilda uppfattningar kan en formell anmälan göras till Granskningsnämnden, som är en del av Myndigheten för press radio- och tv. Anmälan görs här: https://www.mprt.se/sv/att-anmala/

Sändningstillståndet gäller formellt bara det som sänds i TV, och sökbar text-tv. Även innehållet på SVT Play eller vad som kallas ”beställ-TV” kan prövas av Granskningsnämnden när det gäller exempelvis otillbörligt gynnande och våld.

Text som enbart publicerats online hanteras inte av Granskningsnämnden, men SVT förväntas följa samma principer också online.

Den som har synpunkter på onlinepublicering kan ta kontakt med SVT Nyheter.

Elias93 93
Postad: 24 nov 2018

Ja men ibland är det svårt att veta vad som är objektivt

Svara Avbryt
Close