2 svar
107 visningar
Wilmaa 2
Postad: 13 nov 2022 15:53 Redigerad: 13 nov 2022 16:02

Standardavvikelse

”Halterna marknära ozon mäts på många platser i Sverige. Ett långsiktigt mål är att få ner medelvärdet till 50 μg /m3. Följande mätvärden i μg /m3 uppmättes vid en station:

80  125  68  104  70  60  95

Beräkna standardavvikelsen dels för hand, dels med räknarens statistikverktyg. Avrunda svaret till närmaste heltal”

Har gjort detta:

Adderat summan av (x-m)^2  på alla tal. Vilket blir 3218. Det är 7 mätvärden så 3218/7 och sen roten ur vilket blir ca 21, men svaret ska bli 23. Varför ska man dela 3218 på 6?

Har kollat och ser att man tar n-1 när det är stickprov. Hur vet man att det är det som man ska räkna?

Mogens 2121
Postad: 13 nov 2022 17:13

Det där med n-1 har orsakat många kriser för statistikstudenter. Jag kanske inte förklarar det bättre än någon annan, men ozonhalterna är olika på olika platser, det betyder att för att få reda på den sanna standardavvikelsen skulle vi behöva mäta varje punkt  i hela Sverige, vilket såklart är omöjligt. I stället tar vi ett Stickprov. Med det kan vi Skatta den verkliga standardavvikelsen. Gräver man ned sig i teoretiska uträkningar så ser man att en skattning där man delar med n är litet för liten.

En bättre skattning fås med nämnaren n–1. Detta gäller för just stickprov.

Dani163 731
Postad: 28 jan 01:23 Redigerad: 28 jan 01:30

Standardavvikelsen är ett mått på hur spridda data är kring medelvärdet. Det är vanligtvis svårt att beräkna standardavvikelsen för en hel population, så man brukar använda sig av ett stickprov istället. När man beräknar standardavvikelsen för ett stickprov, använder man n-1n-1 istället för nn i den sista delen av beräkningen för att kompensera för bias som uppstår när man endast tar ett stickprov av populationen.För att beräkna standardavvikelsen för hand, börjar man med att räkna ut medelvärdet för stickprovet.

Låt x1,x2,...,xnx_1, x_2, ..., x_n vara mätvärdena och mm vara medelvärdet, så kan man räkna ut medelvärdet genom att addera alla mätvärden och dividera med antalet mätvärden:

m=x1+x2+...+xnnm = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}

Sedan, för varje mätvärde xix_i, beräkna (xi-m)2(x_i - m)^2 och addera alla dessa värden: (x1-m)2+(x2-m)2+...+(xn-m)2(x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + ... + (x_n - m)^2

Dela sedan det totala värdet på n-1n-1 och ta roten ur resultatet för att få standardavvikelsen:

σ=(x1-m)2+(x2-m)2+...+(xn-m)2n-1\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + ... + (x_n - m)^2}{n-1}}

För dina mätvärden: 80, 125, 68, 104, 70, 60, 95

medelvärdet = (80+125+68+104+70+60+95)7=86\frac{(80+125+68+104+70+60+95)}{7} = 86

(80-86)2+(125-86)2+(68-86)2+(104-86)2+(70-86)2+(60-86)2+(95-86)2=3218(80-86)^2 + (125-86)^2 + (68-86)^2 + (104-86)^2 + (70-86)^2 + (60-86)^2 + (95-86)^2 = 3218

standardavvikelsen = 32187-1\sqrt{\frac{3218}{7-1}} = 32186\sqrt{\frac{3218}{6}} ≈ 23

Så svaret är 23.

Det är vanligt att använda en räknare eller statistikverktyg för att beräkna standardavvikelsen, eftersom det kan vara svårt att göra det för hand med många mätvärden. Men det är viktigt att känna till hur det beräknas och varför man använder n-1n-1.

Svara Avbryt
Close