2 svar
49 visningar
anonymmatte119 90
Postad: 1 jan 19:03

Studera översiktsplan, ge förslag på förändringar.

Hej!

Jag brukar vanligtvis endast vända mig till pluggakuten vid hjälp av matte, men jag har fastnat svårt för en geografi uppgift där jag inte alls vet hur jag ska gå tillväga. I en del av min Geografi uppgift står det att jag ska:
''Studera någon översiktsplan i din hemkommun, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Tänk dig att din kommun önskar höra vad allmänheten har för åsikter och kommentarer, samt förslag om förändringar, på denna översiktsplan/miljökonsekvensbeskrivning.
'' 
Jag har svårt för att hitta ''förslag'' jag kan ge, liksom allt som står på dessa översiktsplaner är alltid ''positivt'' och miljökonsekvenserna har jag svårt att hitta lösningar för. Här är några miljökonsekvens punkter:
Överskridande av miljökvalitetsnormer för luft vid utbyggnad som innebär en ökning av
trafiken i centrala Jönköping.
 Ökade trafikbullernivåer som överskrider de av riksdagen antagna riktlinjerna i centrala
delar av Jönköping.
 Utbyggnad av Södra Munksjön med frågor som avser stadsbild, hälsa, risker, säkerhet.
 Planering av A6-området - utbyggnad av bostäder inom område med samlade naturvårds-,
kulturmiljövårds- och friluftslivsintressen, samt utbyggnad (korridor för) ny sträckning av
väg 31.
 Utbyggnad av verksamhetsområden i anslutning till känsliga vattendrag och
grundvattenområden, med risk för påverkan på vattendragen och på grundvattnet.
 Utbyggnad i Gränna med risk för påverkan på riksintresse för natur- och kulturmiljövård.
 Utbyggnad i Huskvarna - Natura 2000-område, Huskvarnabergen kan påverkas av
exploateringen.

Jag har studerat ämnet ett tag och läst i Geografi 2 boken om stadsplanering och översiktsplaner etc. Men vet inte riktigt vad för typer av förslag jag kan ge. Kan någon vägleda mig och hjälpa mig med detta?

matsC 208
Postad: 2 jan 19:21

Pröva att tänka att du bor/ska bo intill/i området som ska förändras.

anonymmatte119 90
Postad: 3 jan 20:25
matsC skrev:

Pröva att tänka att du bor/ska bo intill/i området som ska förändras.

Jag tänkte nämna några nackdelar om trafikbuller när man förtätar befintliga bostadsstrukturer. Men i jönköpings översiktsplan står det ''Kommunen har tagit fram ett åtgärdsprogram som omfattar buller från väg-, järnvägs- och
flygtrafik och som gäller mellan år 2014 – 2018. Målet med åtgärdsprogrammet är att minska
negativa effekter på människors hälsa och att skapa en bättre ljudmiljö.''  Kan jag fortfarande nämna bullernivåer i min uppsats då? Det känns som att alla nackdelar och förslag som jag kan ha redan har en ''lösning'' i översiktsplanen

Svara Avbryt
Close