4 svar
615 visningar
nenne27 är nöjd med hjälpen
nenne27 96
Postad: 26 apr 2023 11:47

transmissionsförlust

du har som konsult fått i uppdrag att bedöma olika möjligheter till
energibesparingsåtgärder för en villa i Umeå. Huset är byggt i två plan, med träpanel på
stomme i trä som vilar på en betongplatta. Huset har tvåglasfönster. DVUT 5 dygn i
Umeå är -21,4°C.

Din första uppgift blir att göra en uppskattning av transmissionsförlusterna genom
klimatskalet inklusive anslutningar mellan olika byggnadsdelar.
a) Beräkna den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um.
b) Hur stor andel av den totala transmissionsförlusten utgörs av de angivna
köldbryggorna?
Du förslår som första åtgärd till energibesparing att göra en tilläggsisolering av
vindsbjälklaget med 350 mm lösull.
c) Hur stor blir energibesparingen efter denna åtgärd, ge svaret som andel av den
totala transmissionsförlusten

 

Jag har löst a och b men fastnar på c. Um får jag fram genom att ta summan av U*A plus summan av Ψ*L. I b beräknar jag transmissionsförlusten genom given formel Φ=summan av(U*Adt plus summan av Ψ*L.dt) och tar den andelen delat på summan av alla areor totalt men hur gör jag i c? jag började med att beräkna R=d/λ för lösull 0,35/0,042. och sen ta U=1/R men hur kommer jag vidare?

CurtJ 1174
Postad: 26 apr 2023 12:05

Du har räknat ut byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och med den kan du räkna ut hur mycket energi byggnaden läcker. Nu lägger du till isolering på vindsbjälklaget och då adderar du motstånd mot värmeläckage. Du kan inte addera värmegenomgångskoefficienter men du kan addera värmemotstånd, dvs till det genomsnittliga värmemotståndet kan du addera värmemotsåndet som den tillagda  lösullen ger. Men observera att det genomsnittliga värmemotståndet du har räknat ut gäller hela byggnaden och det du lägger till gäller vindsbjälklaget så det är olika areor. Lägg ihop motsånden bara på arean där de samverkar (vindsbjälklaget) och beräkna den nya värmegenomgångskoefficienten där. Sen kan du räkna ut energiförlusten på den arean och lägga ihop med övriga arean där isoleringen är den samma. Den då beräknade energiförlusten kan du sen j'mföra med den ursprungliga och den bör då bli lägre. 

nenne27 96
Postad: 26 apr 2023 12:11

så jag ska beräkna nya Um= (0.12*112 + 0,25*112)/(112+112)= 0,185

CurtJ 1174
Postad: 26 apr 2023 12:27

Jag har inte dina siffror så jag kan inte säga vad du ska använda men utgå från detta. 

Du har beräkna Uoch får då en energiförlust

Qf = UAtotal (tinne-tute)

Om du delar upp totalarean i arean på vindsbjälklaget Av och resten Aså kan du ersätta Atotal med dessa och får då en energiförlust genom vindsbjälklaget och en för den övriga konstruktionen som 

Qf = UmAv(tinne-tute) + UmAr(tinne-tute)

Nu lägger du till isolering på vindsbjälklaget och det innebär att U ändras för den delen. Du kan inte bara lägga ihop U-värden men mostånd kan du addera så Uv får du fram genom att räkna ut motståndet före och addera det nya moståndet och invertera summan för att få fram nya U

Alltså Rm = 1/Um och Risol = d/lambda alltså är nya R = 1/Um+(d/lambda)lösull och sen får du nya U med 1/R och kan räkna ut den nya energiförlusten. 

nenne27 96
Postad: 28 apr 2023 08:13

Tack så mycket :D

Svara Avbryt
Close