5 svar
74 visningar
Porkshop 191
Postad: 6 nov 2019

Ideologi redovisning

Hej!

Jag ska välja två citat från två olika politiska partiers hemsidor och sedan reflektera kring dess ideologier.

Jag valde FI och SD och har skrivit som följande:

Sverigedemokraterna

Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Detta är ett konservatistikt uttalande då om man hjälper migranter där det behövs och inte tar emot dem och hjälper dem inuti landet. Då tas inga så kallade “främmande” kulturer in och därmed kan vårt land inte påverkas av deras kulturer och ritualer m.m.

Sverigedemokraterna vill se en politik som främjar assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och på sikt blir en del av det svenska samhället.

Assimilation är ett konservatistiskt koncept då man får immigranter att uppta de svenska traditionerna och med det bevaras det svenska samhället sina kulturer och seder.


Feministiskt initiativ

Fi ska verka för att feministiskt självförsvar, och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet, erbjuds på samtliga skolor.

Fi ska verka för att forskningsmedel som öronmärkts för genusforskning ska utgå till projekt där genus är i centrum för forskningen.

Dessa två citat är feministiska då feminismen strävar mot jämställdhet mellan könen. De strävar mot ett samhälle där alla har samma rättigheter och skyldigheter.

 

Man jag känner att mina reflektioner inte är tillräckliga. Hur skulle jag kunna utvidga reflektionerna?

 

Tack!

Det är svårt att göra mer uttömmande analyser av så pass korta citat.

Det andra citatet från Sverigedemokraterna skulle man även kunna resonera utifrån ur ett nationalistiskt eller nationalkonservativt synsätt. Att sätta stor vikt i att landets traditioner, seder och kultur är viktiga och att man måste anpassa sig till detta kan ju kopplas till nationalism. 

Fi har ju inte endast feminism och jämställdhet som ideologi. I citaten så visas på att Fi vill att staten eller det offentliga ska ta ansvar för samhällsförändring genom att exempelvis öronmärka pengar för genusforskning samt utbildning i normer via skolor och det offentliga rummet. Att staten/det offentliga ska ta ansvar för förändring är ju delvis ett socialistiskt tankesätt, i motsats till liberalismen.

Porkshop 191
Postad: 6 nov 2019

Så du skulle råda att jag ska finna längre citat?

Det beror på hur omfattande uppgiften ska vara. 

Porkshop 191
Postad: 7 nov 2019

Ok, jag har skrivit om en del och lagt till en hel del ny information; men det känns som att jag fortfarande kan göra något tillägg. Har du något tips?

 

Sverigedemokraterna


För att långsiktigt kunna slå vakt om folkhemstanken och välfärdsstaten måste man också slå vakt om den nationella sammanhållningen. Det måste finnas en gemensam identitet i botten för att de som har mer ska vara beredda att dela med sig till dem som har mindre. Av denna anledning finns det också en inneboende motsättning mellan välfärd och mångkulturalism.


Detta är nationalism, som vill ena landet till en stark nation. De är för skatter för att finansiera välfärden, men det är beroende på att nationen håller ihop. De anser att människor vill dela med sig till andra om de känner att de hör ihop.

SD s lösning är att stärka nations tillhörigheten. “Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk och social trygghet”. Här görs det tydligt att det enbart är svenska medborgare som är välkomna i gemenskapen, vilket kan skapa stora “vi och dem” förhållanden, vilket är det nationalismen strävar efter.

 

Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer. Sverigedemokraterna vill också se en politik som främjar assimilation, det vill säga den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och på sikt blir en del av det svenska samhället. 


Detta är ett konservatistikt uttalande då om man hjälper migranter där det behövs och inte tar emot dem och hjälper dem inuti landet. Då tas inga så kallade “främmande” kulturer in och därmed kan vårt land inte påverkas av deras kulturer och ritualer m.m. Man kan också koppla citatet till nationalism som tror på en stark sammanhållning inom befolkningen, som bryts vid immigration. Detta, som sagt, ska bevara det svenska och hålla Sverige svenskt. Detta ökar landets sammanhållning och stärker landet och nationen.

Assimilation är ett konservatistiskt koncept då man får immigranter att uppta de svenska traditionerna och med det bevaras det svenska samhället sina kulturer och seder. 

 

Feministiskt initiativ


Fi ska verka för att feministiskt självförsvar, och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet, erbjuds på samtliga skolor. Fi ska också verka för att forskningsmedel som öronmärkts för genusforskning ska utgå till projekt där genus är i centrum för forskningen.


Detta citat är feministiskt då feminismen strävar mot jämställdhet mellan könen. De strävar mot ett samhälle där alla har samma rättigheter och skyldigheter. De strävar också efter att strukturell diskriminering ska motverkas och synliggöras, att allmänheten ska bli mer medveten om den. De menar också att strukturell diskriminering av kvinnor oftast inte syns, men som finns och hindrar jämställdhet mellan könen.


RUT och ROT är riktade skatteavdrag för köp av tjänster. Subventionen är utformad på ett sådant sätt att endast personer som uppnår en viss inkomstnivå kan ta del av den, vilket gör att den inte är tillgänglig för alla trots att den finansieras med gemensamma medel. Det ger en sned fördelningspolitisk profil, både i inkomstklasser och mellan könen.


De menar att dessa skatteavdrag inte är jämställda och gynnar de rika, då de är de enda som kan ta del av den, vilket drar nytta av de med lägre inkomster som är mer utsatta. Detta tycker dem ofta är kvinnodominerande yrken, exempelvis städning.


reflektion: Både SD och FI strävar efter att det inte ska finnas några klasskillnader.  FI’s slutsats är den motsatta kontra SD’s,. de menar att välfärdsbegreppet måste fyllas med nya värden, baserade på reell solidaritet – mellan människor och i samverkan med miljön. Detta är värden som bygger på pluralism och idén om att människor med skilda grundvärderingar och livsstilar ska kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt för varandra. För att nå dit måste makt och privilegier omfördelas. Könsmaktsordningen, rasismen, klassklyftorna och heteronormen måste brytas ned.

Porkshop, redigera ditt inlägg så att det syns vad som är nytt! Om du inte hinner göra detta innan redigeringstiden går ut, gör då ett nytt inlägg där det syns vad som är gammalt och vad som är nytt av det du har skrivit. /moderator

Svara Avbryt
Close