11 svar
364 visningar
sidrahusseini23 är nöjd med hjälpen!
sidrahusseini23 132
Postad: 11 apr 2019

Nationella prov

Hej! Hur tränar man inför nationella prov i historia åk 9, vad för typer av frågor brukar komma, vad bör man kunna inom historia, vad gör man så man får A,vad krävs det att få A på historia np? Tacksam för all tips om hur man tränar inför np historia

Jonto 1665 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 11 apr 2019 Redigerad: 11 apr 2019

Lite själva tanken med nationella proven är att man inte ska plugga till dem utan att de ska testa hur väl man tillgodogjort sig saker under årskursernas gång.

Det är väl bra att repetera det ni gått igenom. Titta igenom din lärobok.

Historia handlar mycket om att förklara, analysera och motivera slutsatser och åsikter samt att se saker ur olika perspektiv ex. ekonomiskt, socialt och politiskt perspektiv, sådant kan vara bra att träna på. Orsak och konsekvenser brukar kunna vara viktigt och hitta samt kunna förklara hur saker i historien hänger ihop.

Vad som man ska ha lärt sig i åk 7-9 finns i kursplanen för samhällskunskap under centralt innehåll och är det som kan testas på proven: (som du ser är det ganska mycket)

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.


Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.


Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.


Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
Framväxten av det svenska välfärdssamhället.Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.
FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.


Hur historia används och historiska begrepp
Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

(Skolverket, Lgr 11, Kursplan Historia årskurs 7-9)

För att få ett A gäller samma kunskapskrav som vanligtvis. De finns att läsa också i kursplanen.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

(Skolverket, Lgr 11, Kursplan Historia årskurs 7-9)

sidrahusseini23 132
Postad: 11 apr 2019

Tack så hemskt mycket!!! (:

Ingen orsak! Lycka till!

sidrahusseini23 132
Postad: 12 apr 2019

Vad betyder" kontinuitet och förändring" vad menas med det där?

kontinuitet är saker som inte ändras över tid exempelvis värden och värderingar i ett samhälle som oftast inte förändras över tid eller så snabbt i alla fall.

Förändring, ja det är ju motsatsen då 

sidrahusseini23 132
Postad: 12 apr 2019

Tack så mycket för allt!

sidrahusseini23 132
Postad: 13 apr 2019

Vart kan man läsa om världshistoria, vad kan tänkas komma på provet, vilka krig är viktiga att känna till, och vad för olika tidsepoker finns det, vill lära mig så mycket som möjligt om historia, skulle vara mycket tacksam om du kunde svara på mina frågor(:

Om du har en kursbok så kan du använda den. De brukar vara uppbyggda ganska kronologiskt(tidsmässigt).

På internet tycker jag att SO-rummet är riktigt bra.

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia

Där har du till vänster olika tidsepoker i kronologisk ordning forntiden/aniken, medeltiden, nya tiden, 1800-talet, 1900-talet.

Om du trycker på dessa kommer det komma upp ett antal underkategoríer med olika intressanta artiklar om denna tid.

sidrahusseini23 132
Postad: 14 apr 2019 Redigerad: 14 apr 2019

Jag har ingen kursbok men kan du tipsa mig på en kursbok som tar med alla tidsepoker? Tack så mycket för hjälpen! 

Har inte så stor erfarenhet av kursböcker. Fråga SO-läraren på skolan, denne borde ha koll.

sidrahusseini23 132
Postad: 14 apr 2019

Okej, tack så mycket för allting! (:

Svara Avbryt
Close